شوراي عالی مرکز، عالی ترین مرجع تصمیم گیري در مرکز میباشد

وظایف شورای عالی مرکز:

۱- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2- تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
۲- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز
۳-بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
۴- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستورالعمل های اجرائی مرکز تحقیقات
۵-پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز
تبصره : مصوبات شورای عالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود

اعضاء شورای عالی مرکز:

۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
۲- معاون تحقیقات و فن اوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

3-معاوت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
4-رئیس مرکز بعنوان دبیر شورای عالی مرکز
5- دکتر ناصر سیم فروش

6-دکتر سید یوسف حسینی

7-دکتر داود یادگاری