واحد ریاست
basiri@unrc.ir آقای دکتر عباس بصیری ریاست
h_hosseini@unrc.ir آقای مهندس حمید رضا محمد حسینی مسئول دفتر

 

معاونت پژوهشی
slim456@yahoo.com آقای دکتر ناصر شخص سلیم معاون
shgolshan2@gmail.com خانم شبنم گلشن کارشناس پژوهشی
tila1388@yahoo.com خانم رقیه فراهانی مسئول دفتر

 

 Urology Journal مجله
simforoosh@iurtc.org.ir دکتر ناصر سيم فروش مدير مسئول
Basiri@unrc.ir دکتر عباس بصيري سردبیر
ahkashi@gmail.com دکتر امیرحسین کاشی معاون سردبير
Maryam.hoseini67@gmail.com خانم مريم حسيني کارشناس مجله
aminzakeri66@gmail.com آقای مهندس امین ذاکری کارشناس مجله

 

 

واحد کتابخانه
saadatju@gmail.com ابراهیم سعادتجو کتابدار

 

کلینیک پیشگیری از سنگ
taheri233@yahoo.com خانم دکتر مریم طاهری مسئول
sanaz.tavasoli@gmail.com خانم دکتر ساناز توسلی عضو هیئت علمی – متخصص تغذیه
خانم صبا جلالی کارشناس تغذیه

 

آزمایشگاه
fsharifiaghdas@gmail.com خانم دکتر فرزانه شریفی اقدس سرپرست
NAJI_M_F@yahoo.com آقای دکتر محمد ناجی مسئول فنی

 

واحد اداری – مالی
shgolshan2@gmail.com خانم شبنم گلشن مدير امور اداري- اجرايی
mehdi6090@yahoo.com آقای مهدی قمصری مدير امور مالی
ithosseini89@gmail.com آقای مهندس حميدرضا محمدحسيني مسئول روابط عمومی و امور بين الملل
ithosseini89@gmail.com آقای مهندس حميدرضا محمدحسيني IT مسئول سمعي بصری و
tila1388@yahoo.com خانم رقیه فراهانی مسئول تدارکات و کارپردازی