اعضاء وابسته

dr-basiri-300x278

دکتر عباس بصیری

استاد

ایمیل:  basiri@unrc.ir

dr shakhssalim

دکتر ناصر شخص سلیم

استاد

ایمیل:  shakhssalim@unrc.ir

unnamed

دکتر امیرحسین کاشی

استادیار

ایمیل: ahkashi@gmail.com

دکتر مریم طاهری

استادیار

ایمیل: taheri233@yahoo.com

دکتر نسرین برومند نیا

هیئت علمی ضریب کا

ایمیل:  borumand.n@gmail.com

دکتر محمد ناجی

هیئت علمی ضریب کا

ایمیل:  mohammadnaji@sbmu.ac.ir

اعضاء پیوسته

dr-simforoosh

دکتر ناصر سیم فروش

استاد

ایمیل:  simforoosh@iurtc.org.ir

dr-sharifi-aghdas

دکتر فرزانه شریفی اقدس

استاد

ایمیل:  fsharifiaghdas@yahoo.com

dr h radfar

دکتر محمد هادی رادفر

استادیار
ایمیل : mhadirad@yahoo.com

dr m soltani

دکتر محمد حسین سلطانی

دانشیار
ایمیل : mhsoltani60@gmail.com

dr m nafar

دکتر محسن نفر

استاد

ایمیل: m.nafar.md@gmail.com

dr-ziaii

دکتر سید امیر محسن ضیایی

استاد

ایمیل:  ziaee@hotmail.com

dr-y-Hoseini

دکتر سید یوسف حسینی

استاد

dr-nooralizadeh

دکتر اکبر نورعلیزاده

دانشیار

ایمیل:  nouralizadeh@yahoo.com

Dr_293

دکتر فرید دادخواه

استاد

ایمیل:  info@unrc.ir

dr a tabibi

دکتر علی طبیبی

استاد

ایمیل:  TabibiAli@yahoo.co

6x53

دکتر حسین کرمی

دانشیار
ایمیل: Karami_Hosein@yahoo.com

9c24af81-2fba-4c8f-a1c5-f250f510cfe7

دکتر مجید علی عسگری

استاد

ایمیل:  Majeed_asgari@yahoo.com

download

دکتر محمدرضا رزاقی

استاد
ایمیل: mrezarazaghi@yahoo.com

download (1)

دکتر فاطمه پور رضا قلی

دانشیار
ایمیل: info@unrc.ir

personalphoto

دکتر محمود پروین

استادیار
ایمیل: info@unrc.i