جشنواره پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری سینا

مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری وابسته به دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی، از سال 1378 شروع به کار کرد. در سال با اخذ موافقت قطعی تاسیس به فعالیت خود ادامه داد و در سال 1382 با کسب بودجه مستقل ادامه فعالیت خود را ادامه داد. از آنجائیکه این مرکز  محدوده فعالیت خود را فراتر از حوزه دانشگاه در نظر گرفته  و به گستره ملی نظر  داشته است، از سال 1383 همزمان با هفته پژوهش اقدام به برگزاری جشنواره تحقیقاتی بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری ( سینا) نموده است.

این جشنواره تا کنون در هشت دوره با همکاری انجمن های علمی ارولوژی ایران، نفرولوژی ایران و اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران و هیئت بورد ارولوژی کشور برگزار گردیده است.

مختصری از تاریخچه برگزاری جشنواره پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری سینا

مدیریت مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه و مجاری ادراری در راستای اهداف پیش بینی شده در اساسنامه خود و بر مبنای اصل تقدیر از پژوهش و پژوهشگران در این اندیشه بوده که به شکلی امکان گردهمایی محققین مرتبط را فراهم نماید و بدین منظور برگزاری جشنواره تحقیقاتی بیماریهای کلیه و مجاری ادراری را در دستور کار خود قرار داد. از آنجا که این جشنواره مرتبط با بیماریهای کلیوی ومجاری ادراری بوده،  در اولین قدم موضوع برگزاری جشنواره با انجمنهای  اورولوژی ،نفرولوژی واندویورولوژی ایران در میان گذاشته شد و پس از اخذ موافقت انجمن ها، نظرات و پیشنهادات آنان در مراحل بعدی کار مدنظر قرارگرفت. سپس اعضای شورای پژوهشی مرکز از اواسط سال 82 تهیه پیش نویس آئین نامه اجرائی را شروع نموده و پیش نویس تهیه شده پس از جلسات متعدد بحث و تبادل نظر در شورای پژوهشی مرکز به تصویب رسید. همزمان با انجام هماهنگی های لازم در خصوص برپائی جشنواره، آئین نامه اجرائی جشنواره و دستورالعمل اجرای هر سال آن در سومین جلسه شورایعالی مرکز مورخ 1383/4/21  به تصویب نهایی رسید و مورد تایید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونین محترم قرار گرفت.

براساس آئین نامه اجرائی جشنواره سینا ترکیب هیئت داوران جشنواره شامل افراد زیرمی باشد:

 

  • سه نفر به معرفی ریاست مرکز تحقیقات
  • یک نفر به معرفی انجمن اورولوژی ایران
  • یک نفر به معرفی انجمن نفرولوژی ایران
  • یک نفر به معرفی انجمن اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی

ریاست محترم مرکز تحقیقات کلیه، از ابتدای تشکیل هیئت اجرائی اولین جشنواره، اختیارات مربوط به معرفی سه نفر از هیئت داوران را به هیئت بورد ارولوژی کشور محول نمود.