شورای پژوهشی مرکز:

طبق اساسنامه مدیریت دانشگاه‌ها (مصوب ستاد انقلاب فرهنگی) عالی‌ترین مرجعی است که کلیه خط‌مشی‌ها و امور زیر بنائی پژوهشی مرکز (مطابق شرح وظایف) در آن شورا تدوین و تبیین می‌گردد.

جلسات شورا :

شورای پژوهشی مرکز بصورت ماهانه تشکیل جلسه می‌دهد. در مواردی که لازم باشد جلسات فوق‌العاده شورای پژوهشی، تشکیل خواهد شد.

 وظایف شورا:

– تعیین اهداف، خط‌مشی و اولویت‌های پژوهشی مرکز

– بررسی و تصویب طرح حهای تحقیقاتی ارائه شده به مرکز

– تصویب نهایی طرح‌های پژوهشی

– ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی ازجمله:

– بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در مرکز

  •  مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه
  •  بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمان‌های مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان
  •  پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزشی
  • تهیه و تدوین و بازنگری آئین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط
  • بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد.
  • پیشنهاد آئین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه
  • تعیین و پیشنهاد خط‌مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور

اعضا شورای پژوهشی مرکز:

  

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص/ رتبه علمی ایمیل
1 دکتر عباس بصیری- ریاست مرکز ارولوژی/ استاد basiri@unrc.ir
2 دکتر امیرحسین کاشی- معاون پژوهشی مرکز ارولوژی / دانشیار
3 دکتر سید امیر محسن ضیایی ارولوژی/ استاد samziaee@gmail.com
4 دکتر مجید علی عسگری ارولوژی/ استاد asgary@yahoo.com
5 دکتر علی طبیبی ارولوژی/ استاد dralitabibi@gmail.com
6 دکتر بهرام کاظمی انگل شناسی/ استاد bahram_14@yahoo.com
7 دکترمحمد سلیمانی ارولوژی / دانشیار mohamad.soleimani.md@gmail.com
8 دکتر محسن نفر نفرولوژی / استاد nafar@sbmu.ac.ir
9 دکتر علیرضا خوشدل اپیدمیولوژی / استاد alikhoshdel@yahoo.com
10 دکتر میرداود عمرانی ژنتیک / استاد davood40@hotmail.com
11 دکتر فرزانه شریفی اقدس ارولوژی/ استاد f.sharifiaghdas@gmail.com
12 دکتر رباب مقصودی ارولوژی / دانشیار rmaghsudy@yahoo.com
13 دکتر سلطانی محمد حسین ارولوژی / دانشیار mhsoltani60@gmail.com
14 دکتر بابک جوانمرد ارولوژی /  دانشیار drbabakjavanmard@gmail.com
15 دکتر محمود پروین آسیب شناسی / دانشیار mahmoudparvin@yahoo.com
16 دکتر حمید سوری اپیدمیولوژی / استاد hsoori@yahoo.com
17 دکترحسن ارگانی نفرولوژی / استاد hassanargani@gmail.com
18 فاطمه پوررضا قلی نفرولوژی / استاد poorreza@hotmail.com
19 شبنم گلشن- مدیر پژوهشی و دبیر شورا کارشناس ارشد Shgolshan2@gmail.com