این کمیته از سال 86 به صورت مستقل در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری شروع به کار نمود و وظیفه بررسی جنبه های اخلاقی و حقوقی طرحهای مصوب شورای پژوهشی را بر عهده دارد.

 

 

اعضاء محترم کمیته عبارتند از:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای دکتر عباس بصیری رئیس مرکز
2 آقای دکتر امیرحسین کاشی سرپرست معاون پژوهشی
3 آقای دکتر  مجید عبداللهی حقوقدان
4  خانم دکتر فرزانه شریفی اقدس محقق
5 آقای دکتر میرداود عمرانی محقق
6 آقای دکتر حسن ارگانی نفرولوژیست
7 آقای حجه الاسلام تاج آبادی عالم به شرع
8 آقای مرتضی رحمتی زاده نماینده جامعه عمومی
9 آقای دکتر محسن فدوی دکترای اخلاق پزشکی
10 آقای دکتر حمید سوری اپیدمیولوژیست