ریاست مرکز تحقیقات

از سال 2004 و با تاسیس مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری (UNRC) تحقیقات جهت داری برای بررسی و ارائه راه حلهای مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی بیماری های رایج کشور انجام شد تا رسالت مرکز تحقیقات در ارائه بازخورد به جامعه و ادای وظیفه یک نهاد ملی در جهت بهره برداری مردم عزیزمان از نتیجه تحقیقات انجام شده فراهم گردد و این مرکز در ادای وظیفه ملی خود موفق بوده باشد.

در این راستا تحقیق در زمینه بیماری های رایج و پر هزینه بر روی سیستم ادراری تناسلی و بر اساس بیماری ها و همچنین بار بیماری ها بر سیستم بهداشتی درمانی و جمع بندی آنها در جلسه همکاران با تجربه از سراسر کشور بررسی و بر اساس روش های آماری و علمی در 4 حوزه به ترتیب زیر شروع به فعالیت نمود.

دکتر عباس بصیری ریاست مرکز و عضو شورای عالی پژوهشی
مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : اورولوژیست

1- سنگ های ادرار و جراحی آندوسکوپیک و کم تهاجمی سیستم ادراری

2- سرطان های دستگاه ادراری با اولویت سرطان مثانه، پروستات، کلیه و بیضه

3- نارسایی حاد و مزمن کلیه: علت یابی ، پیشگیری و درمان های جایگزین از قبیل پیوند کلیه و دیالیز

4- تحقیقات سلولی و مولکولی در جهت شناسایی عوامل ژنتیک بیماری ها و یافتن راه های کمک کننده ژنتیکی درمان آنها و همچنین بکارگیری روش های کشت سلولی و استفاده از سلول های بنیادی جهت درمان بیماری ها

تا کنون این مرکز موفق به اجرای 450 طرح تحقیقاتی و انتشار 650 مقاله بین المللی در زمینه خطوط تحقیقاتی فوق و همچنین 9 طرح ملی در جهت یافتن علل بیماری های رایج کشور و تنظیم و انتشار 4 راهنماهای بالینی در زمینه سرطان های دستگاه ادراری و همچنین سنگهای ادراری در تمامی انواع سنگ برای بیماران و متخصصین گردیده که در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته است.

انتظار می رود این مرکز نیز موفق گردد هر چه بیشتر علاوه بر حضور در صحنه های بین المللی بوسیله تولید علمی و تحقیقاتی بروز، بتواند بتواند نقش خود را در حل مشکلات بیماری های مردم عزیزمان و همچنین راهکارهای پیشگیری از بیماریها را هر چه بیشتر ارائه نموده و در کاهش رنج و درد بیماران موفق باشد.